1
انتخاب نوع سفارش
2
انتخاب دامنه ها
3
پیکربندی
4
تایید سفارش
5
ارسال سفارش

خدمات و سرويسها:


آبتين
ميزان فضا: 100(مگابایت) - ترافيک ماهانه: 1000(مگابايت) - صندوق پستی: 5(عدد) بانک اطلاعاتی: Mysql تعداد 1(عدد) و MSSQL(ندارد)
تورنگ
ميزان فضا: 500(مگابایت) - ترافيک ماهانه: 2000(مگابايت) - صندوق پستی: 10(عدد) بانک اطلاعاتی : Mysql تعداد 2(عدد) و MSSQL(ندارد)
فربد
ميزان فضا: 1000(مگابایت) - ترافيک ماهانه: 5000(مگابايت) - صندوق پستی: 20(عدد) - بانک اطلاعاتی: Mysql تعداد 3(عدد) و MSSQL تعداد 2(عدد)
ساتيار
ميزان فضا: 2000(مگابایت) - ترافيک ماهانه: 9000(مگابايت) - صندوق پستی: 35(عدد) - بانک اطلاعاتی: Mysql تعداد 5(عدد) و MSSQL تعداد 3(عدد)
نیاک
ميزان فضا: 5000(مگابایت) - ترافيک ماهانه: 20000(مگابايت) - صندوق پستی: 50(عدد) - بانک اطلاعاتی: Mysql تعداد 10(عدد) و MSSQL تعداد 5(عدد)
پارس
ميزان فضا: 20000(مگابایت) - ترافيک ماهانه: 100000(مگابايت) - صندوق پستی: 100(عدد) - بانک اطلاعاتی: Mysql(نامحدود) و MSSQL تعداد 10(عدد)
آراد
ميزان فضا: 40000(مگابایت) - ترافيک ماهانه: 300000(مگابايت) - صندوق پستی: تعداد(نامحدود) - بانک اطلاعاتی: Mysql(نامحدود) و MSSQL(نامحدود)

Secure Transaction سفارش شما در محیطی امن انجام ميگردد و از تقلب با شناسه(IP) شما جلوگيری میکند. (شناسه شما: 3.237.67.179)