جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه

دامنه مورد نظرتان را وارد نموده و کلید ((جستجو کن)) را کلیک نمائيد و در صورت قابل ثبت بودن، سفارش خود را ارسال نمائيد.

www.
.com.net.org.info.biz
.name.asia.eu.us.me
.ws.tv.tw.tel.in
.co.de.cc.pw.ir
.ac.ir.co.ir.club.bike.clothing
.guru.holdings.plumbing.singles.ventures
.camera.equipment.estate.gallery.graphics
.lighting.photography.construction.contractors.directory
.kitchen.land.technology.today.diamonds
.enterprises.tips.voyage.careers.photos
.recipes.shoes.cab.company.domains
.limo.academy.center.computer.management
.systems.builders.email.solutions.support
.training.camp.education.glass.institute
.repair.coffee.florist.house.international
.solar.mobi.blog
   

هزينه ثبت دامنه

نام دامنهواحد/سالهزينه ثبت نام نمودنهزینه انتقال دادن(به همراه تمديد اعتبار دامنه)هزینه تمدید نمودن(سال بعد)
.com13,030,000ريال1,930,000ريال1,930,000ريال
.net13,380,000ريال1,930,000ريال1,930,000ريال
.org13,380,000ريال1,930,000ريال1,930,000ريال
.info13,760,000ريال1,440,000ريال1,440,000ريال
.biz13,760,000ريال270,000ريال270,000ريال
.name1690,000ريال690,000ريال690,000ريال
.asia1850,000ريال850,000ريال850,000ريال
.eu1380,000ريال380,000ريال380,000ريال
.us1250,000ريال250,000ريال250,000ريال
.me12,200,000ريال2,200,000ريال2,200,000ريال
.ws1400,000ريال400,000ريال400,000ريال
.tv1800,000ريال800,000ريال800,000ريال
.tw1275,000ريال275,000ريال275,000ريال
.tel1300,000ريال300,000ريال300,000ريال
.in1400,000ريال400,000ريال400,000ريال
.co15,100,000ريال5,100,000ريال5,100,000ريال
.de1600,000ريال600,000ريال600,000ريال
.cc1700,000ريال700,000ريال700,000ريال
.pw1400,000ريال400,000ريال400,000ريال
.ir180,000ريال80,000ريال80,000ريال
.ac.ir180,000ريال80,000ريال80,000ريال
.co.ir180,000ريال80,000ريال80,000ريال
.club1450,000ريال450,000ريال450,000ريال
.bike1990,000ريال990,000ريال990,000ريال
.clothing1990,000ريال990,000ريال990,000ريال
.guru1990,000ريال990,000ريال990,000ريال
.holdings11,600,000ريال1,600,000ريال1,600,000ريال
.plumbing1990,000ريال990,000ريال990,000ريال
.singles1990,000ريال990,000ريال990,000ريال
.ventures11,800,000ريال1,800,000ريال1,800,000ريال
.camera1990,000ريال990,000ريال990,000ريال
.equipment1640,000ريال640,000ريال640,000ريال
.estate1990,000ريال990,000ريال990,000ريال
.gallery1640,000ريال640,000ريال640,000ريال
.graphics1640,000ريال640,000ريال640,000ريال
.lighting1640,000ريال640,000ريال640,000ريال
.photography1640,000ريال640,000ريال640,000ريال
.construction1990,000ريال990,000ريال990,000ريال
.contractors1990,000ريال990,000ريال990,000ريال
.directory1640,000ريال640,000ريال640,000ريال
.kitchen1990,000ريال990,000ريال990,000ريال
.land1990,000ريال990,000ريال990,000ريال
.technology1640,000ريال640,000ريال640,000ريال
.today1640,000ريال640,000ريال640,000ريال
.diamonds11,800,000ريال1,800,000ريال1,800,000ريال
.enterprises1990,000ريال990,000ريال990,000ريال
.tips1640,000ريال640,000ريال640,000ريال
.voyage11,800,000ريال1,800,000ريال1,800,000ريال
.careers11,800,000ريال1,800,000ريال1,800,000ريال
.photos1640,000ريال640,000ريال640,000ريال
.recipes11,800,000ريال1,800,000ريال1,800,000ريال
.shoes1990,000ريال990,000ريال990,000ريال
.cab1990,000ريال990,000ريال990,000ريال
.company1640,000ريال640,000ريال640,000ريال
.domains1990,000ريال990,000ريال990,000ريال
.limo11,800,000ريال1,800,000ريال1,800,000ريال
.academy1990,000ريال990,000ريال990,000ريال
.center1640,000ريال640,000ريال640,000ريال
.computer1990,000ريال990,000ريال990,000ريال
.management1640,000ريال640,000ريال640,000ريال
.systems1640,000ريال640,000ريال640,000ريال
.builders1990,000ريال990,000ريال990,000ريال
.email1640,000ريال640,000ريال640,000ريال
.solutions1640,000ريال640,000ريال640,000ريال
.support1640,000ريال640,000ريال640,000ريال
.training1990,000ريال990,000ريال990,000ريال
.camp1990,000ريال990,000ريال990,000ريال
.education1640,000ريال640,000ريال640,000ريال
.glass1990,000ريال990,000ريال990,000ريال
.institute1640,000ريال640,000ريال640,000ريال
.repair1990,000ريال990,000ريال990,000ريال
.coffee1990,000ريال990,000ريال990,000ريال
.florist1990,000ريال990,000ريال990,000ريال
.house1990,000ريال990,000ريال990,000ريال
.international1640,000ريال640,000ريال640,000ريال
.solar1990,000ريال990,000ريال990,000ريال
.mobi1400,000ريال400,000ريال400,000ريال
.blog13,264,000ريال3,264,000ريال3,264,000ريال